ФОНД ЗА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈА

 

Фонд за развој комуникација, основан је са мисијом унапређења друштва кроз различите облике едукације, подстицај културолошког и привредног развоја, промоцију и имплементацију савремених информационих технологија, као и кроз друге комуникационе инструменате друштвеног живота данашњице.

Од 2008. године, делује као самостална, непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација, а од 2012. године усклађивањем са централним регистром АПР ушао је у ред фондација.

 

ЦИЉЕВИ

Основни циљеви фонда су:

1. Омогућавање слободног протока информација развојем и применом иновативних информационо-комуникационих технологија.

2. Промоција и подршка имплементацији високих међународних стандарда у пословању, образовању, науци и на свим нивоима управљања.

3. Подстицај и подршка запошљавању младих и развоју предузетништва у урбаним и руралним срединама.

4. Промоција Србије као туристичке и инвестиционо-атрактивне дестинације.

5. Допринос развоју демократског цивилног друштва на принципима одрживог развоја.

 

АКТИВНОСТИ

Ради остваривања постављених циљева, фонд је регистрован за обављање следећих активности:

• Планирање и пројктовање активности, као и промоција и посредовање у активностима и делатностима чланова,
• Поставка информационих система базираних на савременим ИТ, усмерених на развој модерног друштва,
• Пружање подршке владиним институцијама у примени ИТ у циљу брже комуникације, транспарентности и протока информација,
• Планирање развоја, развој реформске политике и спровођење програма за реформе и стратешки развој нашег друштва,
• Формирање база података,
• Активности на путу европских интеграција,
• Активности на реализацији пројеката у оквиру Суседских програма,
• Едукација о ЕУ и процесу придруживања,
• Оријентација едукације у култури и екологији, као основним валоризационим природним и антропогеним критеријумима одрживог развоја и његове реализације кроз процес туризма,
• Сарадња са универзитетима, истраживачким институцијама, стручним и студентским удружењима, фондовима, фондацијама у земљи и иностранству,
• Учити од других – ширење искустава Едукација у високом и средњем образовању кроз Темпус пројекте,
• Учити од других – ангажовање страних експерата из области образовања, истраживања, индустрије и екстеншн сервиса,
• Програм за младе као превенција деценијског штетног феномена под називом „одлив мозгова“,
• Програм за особе са посебним потребама,
• Програм развоја лидера у сеоским срединама,
• Организовање радионица, семинара, симпозијума, конференција, скупова, трибина, изложби, промоција, истраживања,
• Подршка и организовање манифестација,
• Објављивање електронских и класичних часописа, књига и других публикација.

 

 

ПРОЈЕКТИ

Примена наших пројеката се базира на приближавању савремених технолошких достигнућа различитим друштвеним групама у сврси подизања квалитета комуникације у оквиру свакодневних друштвених активности.

У процесу њихове реализације користе се посебно селектоване методе и алати за планирање и управљање пројектима, као и за праћење и анализу напретка пројекта, координацију, процену и контролу реализације пројекта и технике доношења одлука.

Информатичко доба имплицирало је да људско друштво еволуира у друштво знања, где се знање сматра највреднијим ресурсом људског рода. Применом ИЦТ у готово свим областима људске делатности, значајно су повећани квалитет и ефективност друштвених и привредних процеса.
Технолошки напредак имплицира различита и растућа очекивања корисника, тако да пословни и производни процеси, под све већим захтевима окружења, свакоднево добијају нове напредније форме примене.

У намери да интензивирају свој интерес и квалитет рада данашње организације су покренуле иницијативе за унапређење пословања које укључују и њихове клијенте и запослене, где се у процесима имплементације јавља читав низ културних, технолошких и организационих фаза развоја.
Како сваку фазу карактерише одређени ниво разумевања улоге друштвених медија у стварању нових вредности путем различитих организационих шема уз посебан степен интеграције између интерних система и „он лајн“ комуникације, наш рад је превасходно усмерен на управо на е-друштвене системе и комплментарне начине пословања.

Фонд за развој комуникација