Добра управа – закон, права и обавезе

with Нема коментара

Сајт „Добра управа“ намењен је праћењу примене обавезе размене података из службених евиденција између органа јавне управе. Размена података дефинисана је Законом о општем управном поступку (ЗУП).

 

Грађани Србије имају ПРАВО на ефикасну и одговорну јавну управу а управа има ОБАВЕЗУ да на потребе грађана одговори.

Размена података не значи да су управни поступци за грађане постали бесплатни. Приликом подношења захтева, грађани и даље плаћају административне таксе за потребе поступка (на пример, уколико подносе захтев за издавање пасоша јер се за издавање путне исправе плаћа се накнада, која обухвата цену обрасца путне исправе и трошкове техничке израде, као и трошкове достављања, ако се достављање путне исправе врши преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије).

Уколико грађани користе своје право да орган по службеној дужности за њих прикупља податке о којима се води службена евиденција, укупни трошак услуге биће нижи јер се у том случају не плаћају административне таксе за издавање других уверења и потврда потребних за ту услугу (на пример, ако орган прикупља податке из матичне књиге рођених, грађани неће плаћати таксу за издавање извода из матичне књиге рођених, што аутоматски снижава укупне трошкове услуге).

 

Закон о општем управном поступку

Нови Закон о општем управном поступку дефинисан је бројним начелима која за циљ имају унапређење рада јавне управе, заштиту интереса грађана и правних субјеката као и заштиту јавног интереса а у складу са законима  Републике Србије.

Управни поступак је скуп правила које органи јавне управе примењују када поступају у управним стварима.

Управна ствар је свака она појединачна ситуација у којој орган јавне управе непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте и тиме правно или фактички утиче на положај странке (грађанина/ке или правног лица) и то тако што доноси управне акте, доноси гарантне акте, закључује управне уговоре, предузима управне радње и пружа јавне услуге.

Органи јавне управе су:

 • државни органи и организације
 • органи и организације покрајинске аутономије и органи
 • организације јединица локалне самоуправе
 • установе
 • јавна предузећа
 • посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења

 

Примена  овог закона  гарантује  грађанима Србије следећа права:
 • законити рад органа јавне управе;
 • на поступање управе увек када је законом могуће повољније за странку (грађане и привредне субјекте);
 • на заштиту њихових права и остваривање јавног интереса;
 • на помоћ и информисање о свим повољностима и информацијама које странка у поступку не поседује било да је неука, необавештена или из било ког другог разлога неупућена у своја права у постпуку;
 • на могућност да грађани успешно и целовито остваре и заштите своја права и правне интересе;
 • Да се поступак води без одуговлачења;
 • Да се  поступак води уз што мање трошкова по странку у складу са законом и процесом правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања;
 • Да органи у сладу са законом врше увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибављају и обрађују
 • Да од странке могу да се захтевају само оне подаци који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција;
 • Да се  правилно, истинито и потпуно утврде све чињенице и околности које су од значаја за законито и правилно поступање у управној ствари;
 • Да им се пружи прилика на изјашњавање о чињеницама које су од значаја за одлучивање у управној ствари;
 • Да имају право на жалбу и приговор;
 • Да се правоснажно решење донето у управном поступку може поништити, укинути или изменити само у случајевима који су законом одређени;
 • да се грађанима омогући приступ информацијама од јавног значаја у складу са законом;
 • Да се штите њихови тајни и лични подаци у поступку у складу са законом.

Извор: www.dobrauprava.rs